قلب و عروق اصفهان

فعاليت پژوهشکده قلب و عروق در سال ۱۳۶۷ با انجام يک طرح تحقيقاتي کشوري تحت عنوان شناخت شيوع و عوامل مؤثر بر بيماريهاي قلبي در استان اصفهان آغاز شد و بدنبال آن با انجام چند طرح تحقيقاتي ديگر و جلب تدريجي منابع انساني بتدريج گسترش يافت. در سال ۱۳۷۲ ساختمان جديدي به آن واگذار شد و درسال ۱۳۷۳ با نام مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان در شوراي گسترش دانشگاههاي کشور مصوب گشت و تقريبا از همان موقع به عنوان مرکز همکار سازمان بهداشت جهاني در رابطه با پيشگيري، کنترل و بازتواني بيماريهاي قلبي عروقي در منطقه مديترانه شرقي انتخاب شد. اين مركز با گسترش فعاليتهاي خود در سال ۱۳۸۹ به پژوهشکده قلب و عروق ارتفاء يافته و در تاریخ ۱ دی ماه ۱۳۸۹ موفق به دریافت موافقت اصولی از معاونت تحقیقات و فناوری گردید و در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۰ موفق به دریافت موافقت قطعی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گردید و در ابتدا با سه مرکز تحقیقاتی با عناوین: مرکز تحقیقات قلب و عروق، مرکز تحقیقات پرفشاری خون، مرکز تحقیقات فیزیولوژی کاربردی شروع به کار کرد و در حال حاضر این پژوهشکده شامل هفت مرکز تحقیقاتی زیرمجموعه می باشد